17. januar 2013

Referat fra forældrerådsmøde i Lyngen d. 17.1.2013, kl. 17.00 – 18.30

Deltagere: Heidi, Vicky, Maria, Camilla, Dan, Stine, Jens, Stine, Hanne, samt Winnie fra børnehaveteamet og fra vuggestueteamet.

1. Valg af referent

Stine valgt

2. Godkendelse af referat

OK

Kommentar til morgenmaden i Lyngen: Forældrerådet forslog at købe lidt tørret frugt til morgenmad eller lign. men anerkender også at der er variationer i omkostningerne på frugt over årstiderne.

Lyngen vil fremover gerne købe tørret, frisk frugt o.lign til morgenmaden i stedet for sukker. Dog må børn under tre år kun indtage 50 g. rosiner om ugen.

3. Nyt fra forældrerådet

Jens deltog i områdebestyrelsesmøde i November 2012.

Generelt er der børnemangel i kommunen, hvilket kan være svært at forstå, da der er så mange børn i Lyngen. Børnene er dog forskelligt fordelt i kommunen og Charlotteager oplever lave børnetal.

Der er 1 lukkedag i 2013 som området selv kan planlægge. Det blev diskutteret men intet besluttet grundet usikkerhed på mandatet. Området har efterfølgende besluttet at lægge den sidste lukkedag fredag i uge 42.

Forslag fra forældrerådet om at Lyngens personale kan dele gode fif til f.eks. skolebørn, motoriske øvelser eller lignende med forældre i nyhedsbreve.

Forældrerådet vil meget gerne være i god kontakt med alle brugere af Lyngen. Hvis nogle af jer, som ikke sidder i forældrerådet har nogle ideer, undren eller hvad som helst, så har vi opsat en lille postkasse ude i gangen ved forældrerådet, hvor i kan komme post i. Derudover opfordrer vi selvfølgelig til, at man som forældre går til rette vedkommende.

4. Nyt fra Lyngen:

Personale status: vi har mange børn i børnehavegrupperne nu, der går ca. 20 børn ud til 1.5., da de skal starte i skole. Derfor har vi ansat Farah, som mange af jer kender som vikar i perioden til 1.5.

I vuggestueteamet er følgende personaler ansat: Gitte, Camilla J., Fatima, Jonna, Sussie, Selvi og Clara.

I børnehaveteamet er følgende personaler ansat: Birgit, Winnie, Wivi, Ann Marie, Camilla N., Anette og Gitte er tilknyttet børnehaven, når hun ikke er i køkkenet.

Jonna er stadig langtidssygemeldt.

Desuden er der pt. 2 PPV (Praktisk pædagogisk vejleder) tilknyttet Lyngen til hjælp med individuelle børn.

Kurser: Ann Marie og Birgit skal på kursus i mobning og trivsel. Vi har indkøbt et materiale, som hedder mobbekufferten, til at arbejde med emnet. Dette er i relation til vores fokuspunkter i år vedr. læreplanstemaerne, sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer. Se i øvrigt laminerede plakater på stuerne og i alrummet, som beskriver de seks temaer i læreplansarbejdet. Mobbekufferten er udarbejdet af red barnet og Maryfonden. Der er bl.a. bamsevenner. Mere information fra børnehaven om dette senere.

Hanne starter på innovationslederuddannelsen d. 25.2. modulet stopper med udgangen af maj, først i juni er der afsluttende eksamen.

Hjemmeside

Lyngens hjemmeside: http://www.lyngen.htk.dk

På hjemmesiden kan man fremover finde nyhedsbreve og der vil løbende blive lagt flere informationer ud på siden. Tjek det ud J Vi vil også lægge en årskalender på hjemmesiden snarest, dog vil vi lige drøfte hvor detaljeret den skal være. Vi vil anbefale at forældrene opretter et abonnement, da det er sidste gang vi omdeler nyhedsbrev på hver barns plads. Der vil blive ophængt en kopi på hver stue som kan minde jer om, at nu kan i gå ind og finde nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Budget

Der er investeret i nye stole, taburetter og borde til vuggestuen.

Det blev foreslået at indkøbe en personale PC, for at gøre det nemmere for personalet at opdatere hjemmeside med løbende info samt ting til børnene.

iPAD

Lyngen modtager 1 iPAD til hver stue. Der vil blive eksperimenteret lidt med hvordan de kan understøtte aktiviterne i det daglige. Forældre vil i nyhedsbreve eller lign. blive holdt informert om hvilke spil mm der bliver brugt i Lyngen. Vi tager dem først i brug, når vi har holdt personalemøde, hvor vi vil udarbejde en IPAD- politik for børn og voksne.

Helhedens skole

Vedr. morgendagens dagtilbud for 0 – 18 årige. Hanne var på lederseminar d. 4.12.2012. Her kvalificerede ledergruppen i vores område tanker, forventninger og ideer til det store udviklingsprojekt.der er udarbejdet seks anbefalinger.

1. ledelsen skal styrkes, herunder den pædagogiske afdelingsopdelte skoleledelse.

2. refleksion og helhedstænkning med henblik på at styrke børns faglige resultater og alsidige udvikling.

3. samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes.

4. sprog og læsning i dagtilbud, skole, sfo,og klub skal struktureres.

5. forældresamarbejdet skal styrkes.

6. fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse.

Vores område har i samarbejde med områdeleder Jette Aistrups andet område på temadagen samlet vores arbejde i en pixieudgave, som er under udarbejdelse.

I praksis skal vi have mere sparring med skolen. Camilla Nielsen, som er Lyngens sprogansvarlige pædagog vil være en naturlig del af denne sparringsgruppe.

Alle medarbejdere i HTK vil blive undervist i SP-modellen som er et værktøj til forståelse og adfærd. Alle vil få et kompetenceløft og en af de store fordele vil være, at vuggestue-børnehave-sfo-klub- og-skolepersonale vil få samme sprog.

Der vil blive et fælles personalemøde i hele området i marts hvor Jette Aistrup vil holde et oplæg om morgendagens dagtilbud.

Forslag fra forældrerådet om at Lyngen kan dele gode fif til f.eks. skolebørn, motoriske øvelser eller lign med forældre i nyhedsbreve.

5. Nyt fra vuggestuen og børnehaven

Se nyhedsbreve fra vuggestuen og børnehaven, samt skolegruppen.

Nyt: årlig forældresamtale ved hhv. 2 år, overflytning til børnehave, 4 år samt skolestart.

6. Fotograf

Blandede erfaringer med fotografen. Generelt stor tilfredshed med motiverne. Primært utilfredshed med dårlige print som dog uden problemer blev erstattet af nye. Flere ønskede større fleksibilitet i valgmulighederne ifm køb.

Maria overtager ansvaret for fotograf og tager gerne imod info om gode fotografer. Alle var enige om at lægge fotografering sidst på sommeren, mens børnene stadig har lidt kulør og der kan tages situationsbilleder på legepladsen uden flyverdragter.

7. Forældremøde

Det årlige forældremøde er planlæagt til 23/5 kl 19, hvor der skal vælges nye medlemmer til forældrerådet. Heldigvis er der en række af de nuværende der ønsker at fortsætte.

8. Evt.

Opgaveliste

Personalet samler sammen til en ny liste af opgaver som enten løses af forældrerådet eller lægges ud til alle forældre. Sidst var Jens i stand til at løse det meste – Tak Jens J

Snerydning

Der var utilfredshed med manglende eller utilstrækkelig snerydninngen, primært på parkeringspladsen. Det er kommunens ansvar at rydde sne og flere i forældrerådet fortalte om hurtig respons ved kontakt til kommunens tekniske forvaltning evt blot på mail.

Forældrene opfordres til at parkere hen mod Lyngens bygning, da vores nabo Klubben ofte ikke kan parkere på deres parkeringspladser. Der var på mødet ønske om at der blev markeret tydelige parkeringsbåse med striber.

Termometer

Der tages ikke længere temperatur på jeres børn i lyngen. Hvis et barn vurderes at have det så skidt at det ikke kan klare en almindelig dag i børnehaven, med tur på legeplads mm, vil forældre blive kontaktet. Forældre opfordres derfor til at snakke med personalet om barnets specifikke tilstand for at kunne vurdere om det kræver at en forældre kommer med det samme eller om evt en bedsteforældre eller barnepige kan hente.

Det er ikke barnets temperatur som er afgørende om barnet må være i Lyngen, det er barnets almentilstand.

Referent Stine som er Saschas mor J