Sociale kompetencer

Sociale kompetencer

At arbejde med barnets sociale kompetencer, kræver bevidste voksne. Vi er selv forbilleder for børnene, danner rammer og opfordrer børnene til at få mod til at danne venskaber.

Målene er:

Børnene skal opleve tryghed, anerkendelse, respekt og empati i dets relationer til børn og voksne i Lyngen.

De skal have mulighed for at udvikle sig i demokratiske processer.

For os i Lyngen betyder det at arbejde med at udvikle barnets sociale kompetencer bl.a. om at, kunne leve sig ind i sine egne og andre menneskers følelser og tanker. At kunne give udtryk for det man har lyst til og have forståelse for, at andre kan have samme eller anderledes behov. (empati).

Fundamentet er at være rustet til, at kunne knytte sig til andre personer og danne relationer og venskaber.

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab og samspil med andre.

Pædagogens rolle:

Vi vil møde barnet åbent og positivt, så det oplever sig set, hørt og mødt.

Vi skal være nærværende som personale, være tydelige og åbne for barnet.

Metoder:

Vi vil lytte på hvad barnet siger, tage det alvorligt og følge op på ting barnet har sagt. Vi vil altid sige godmorgen og farvel og spørge ind til barnets trivsel.

Vi vil fortælle barnet når det har gjort noget godt. I samlinger øver barnet sig i at stå frem som sig selv og oplever feedback på sin adfærd og det som fortælles. Barnet øver sig i, at sætte ord på sine handlinger og følelser. Barnet lærer demokratiske processer ved at det er vekslende om barnet kan få opfyldt egne behov eller må udsætte dem og evt. være med til en aktivitet, som det ikke lige havde tænkt sig lave.

Vi opmuntrer barnet til at deltage i fællesskaber.

Vi arbejder  i små interessegrupper, alt efter hvad behov der er i gruppen. Det er f.eks. sproggrupper, pigegrupper, drengegrupper, legegrupper (her øves f.eks. turtagning i spil, rollelege, relationer, at få øje på hinandens kompetencer) rytmik og turgrupper.

Ved konflikter opfordrer vi børnene til, selv at være deltagende i at finde løsninger, at forstå modparten (empati). Selvfølgelig er vi der som guide og i sidste instans som den der skærer igennem, når andet er øvet uden positivt resultat. Vi bestræber os på at der ikke bliver nogle tabere eller syndebukke.

Børn med særlige behov:

Vi laver konkrete handlingsplaner med fokuspunkter tilrettet det enkelte barns udvikling. Vi tager udgangspunkt i, hvor barnet er i sin udviklingsproces og arbejder målrettet med barnets individuelle behov og arbejder for at barnet kan inkluderes i sammenhænge med de øvrige børn. Dette arbejde sker i samarbejde med bl.a. PPR. (pædagogisk, psykologisk rådgivning).

Dokumentation:

Vi dokumenterer bl.a. med billedmateriale, bl.a. fotos og billedkollager. Dokumentationsbogen med skriftlige små historier, vi laver bøger efter projekter eller aktiviteter som børnene har stort udbytte i at kigge i efterfølgende. Ofte sidder de to sammen og mindes en aktivitet. Dokumentationen er også bøger med forslag til lege vi leger, der er fotos af legene eller sangene er i bogen. Børnene er begyndt at få ”barnets bog” i vuggestuen som skal følge dem i hele deres liv i Lyngen. Her indsættes relevante ”spots” fra barnets dagligdag og festligheder. Vi udsender nyhedsbreve.

Evaluering:

Vi evaluerer på teams og personalemøder. Vi drøfter om vi nåede målene, hvad har vi lært, hvad ændrede vi undervejs, hvad skal ændres til næste gang og mange andre spørgsmål diskuteres.

Vi evaluerer også ud fra den feedback vi får fra forældregruppen.

Forældresamtaler.