Studerende

Praktik
Vi modtager forskellige typer studerende i praktik. Det kan være studerende, der i forbindelse med at se muligheder i valg af erhverv, kan komme i praktik i en kortere periode. Det kan være folkeskoleelever der kommer i praktik i en uge. PGU (pædagogisk-grund-uddannelse) er en kortere pædagogisk uddannelse der indeholder flere praktikperioder. Sidst men ikke mindst praktik for pædagogstuderende. I det følgende beskrives, hvad vi i lyngen kan tilbyde specielt pædagogstuderende og hvad vi forventer. Der gælder stort set det samme for PGU og pædagog-Meritstuderende.
Praktik for pædagogstuderende
Pædagoguddannelsen består både af teori på seminariet og praktik i forskellige pædagogiske institutioner. Der er tre praktikperiode. I den første praktik som en ekstra person, i de øvrige lønnet og en del af personalegruppen. I praktik har den studerende opgaver med fra seminariet – egne forventninger, samt møder forventninger fra praktikstedet. I praktikken er den studerende tilknyttet en praktikansvarlig på institutionen, der har til opgave at støtte og vejlede den studerende i sin læring. For at praktik og seminariet supplerer hinanden, sker der et samarbejde med den studerende – den praktikansvarlige og seminariet.
Praktik i Lyngen
I lyngen forventer vi, at den studerende deltager aktivt i både i det praktiske og det pædagogiske arbejde for at afprøve sig selv i et samspil med pædagoger og andre ansatte. I løbet af praktikken skal den studerende indsamle erfaringer om sig selv og det pædagogiske arbejde, igennem mødeaktivitet, iagttagelser, beskrivelser, analyser og vurderinger af det pædagogiske arbejde.
Målet for de tre praktikker tilsammen er at opnå færdigheder på en uddannet pædagogs niveau, således at den studerende kan varetage en lang række af de mangeartede arbejdsopgaver, som en pædagog udfører. Målet er at den studerende kan tage ansvar for sine handlinger i et fællesskab og kan argumentere for og reflektere over disse.
Praktikansvarlig´s kvalifikationer:
- En pædagogisk uddannelse af mindst 3 års varighed
- mindst 2 års pædagogisk praksis indenfor uddannelsens målområde
- ansættelse mindst 30 timer ugentlig
- har gennemgået eller forpligter sig til at gennemgå seminariets kursus for praktikansvarlige, og deltage i møder for praktikansvarlige
- må kunne formidle generel eller specifik viden om eget arbejdsområde og funktion, samt kunne beskrive og begrunde stedets pædagogiske praksis.

Besøg i Lyngen inden start
- Den studerende vises rundt og får en kort viden om stedets muligheder og praksis
- den studerende og den praktikansvarlige har mulighed for kort at udveksle forventninger, og aftale mødetider for den første periode
- at få ansættelsesforholdet på plads, hvis der er tale om en lønnet praktik
Når praktikanten starter, er det den praktiskansvarlige der sørger for at:
- praktikanten modtages efter husets procedure
- praktikanten gennem tilrettelægning og planlægning af praktikperioden får faglige udfordringer og arbejder ud fra institutionens mål, så børnenes hverdag og liv ikke påvirkes unødigt
- der i forbindelse med konferencetimerne planlægges og evalueres specielle opgaver i.f.t. praktikopgaven samt undervisnings-/oplæringssituationen
- der læses relevant litteratur, i.f.t. konferencetimerne
- holde sig ajour med litteratur og udviklingstendenser indenfor området
- praktikanten gennem sit arbejde får et reelt billede af institutionen
- forventninger og krav afpasses praktikantens undervisningstrin
- have kontakten til seminariet
- vurdere den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i.f.t. de fastlagte mål
- Men derudover har alle afdelingens pædagogiske ansatte selvfølgelig et ansvar for at bibringe praktikanten viden, indsigt og holdning til arbejdet med børnene

Studerende i første praktik – den pædagogiske relation
Vi tilbyder:
Mulighed for at den studerende kan arbejde med de opgaver, der kommer med fra seminatiet.
Mulighed for i et samarbejde at opfylde egne ønsker for læring.
Med udgangspunkt i normaludviklingen at drøfte udvikling – tilbud – pædagogik
Noget forældresamarbejde
Et besøg inden start, så vi kan få afstemt forventninger og muligheder
At den studerende får en blød start, så den første uges tid er ”mesterlære”
Deltagelse i personalemøder og forældremøder
Nogle praktikvejledersamtaler
Midtvejs- og slutevaluering
Løbende evaluering og drøftelser samt nogle konferencetimer
Deltager i samtale med seminariets praktiklærer

 

Vi forventer:

Kendskab til Lyngens hjemmeside
Gøre sig egne tanker om ønsker for udbytte af praktikken – faglige kompetencemål
Indgå i daglig praksis
Åbenhed med glæder og vanskeligheder
Opsamle og reflektere over erfaringer og praksisoplevelser
forholde sig til etik
Demonstrere relationer og sociale færdigheder
Deltage i både strukturerede og ikke strukturerede aktiviteter i hverdagen
Nysgerrighed og undren
Overvejer sin rolle som voksen
Det anbefales at skrive logbog. Logbog er en metode til at reflektere over egen praksis. Den kan også indeholde ting du undrer dig over, gode oplevelser eller overraskende oplevelser.
Gøre sig tanker og overvejelser om børn med særlig behov
Skrive min. 3 praksisfortællinger

Studerende i anden praktik – den pædagogiske institution
Vi tilbyder:

Det samme som i første praktik, men udbygget med følgende emner:
Indgå i og bidrage i tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
Deltage i udviklings- og forandringsprocesser planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer
Viden om Lyngens organisering, kultur og ledelse
Viden om Lyngens plads i område, kommune og samfund – regelsæt
Viden om samarbejdsparter der dækker hele arbejdsfeltet i en daginstitution

 

Vi forventer:

Det samme som 1. praktik
Dokumentere og formidle pædagogiske praksis
Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis
Vise brug af den lære der er sket på seminariet – flere teoretiske overvejelser
At den studerende foretager daglige observationer, der opsamles og evalueres løbende
Flere praksisfortællinger

Studerende i tredje praktik – den pædagogiske profession
Vi tilbyder:
Samme som i øvrige praktikker
At give særlig plads og rum til det den studerende har brug for særligt at arbejde med, med respekt for husets rammer
Mere rum til arbejdet med børn med særlige behov og samarbejdet med forældre – sammen med den praktikansvarlige

 

Vi forventer:

Samme som i øvrige praktikker
Målet er at kunne beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession
Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov
Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan udføres i praksis
Redegøre for egne professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling

Studerende i specialepraktik
Laves der særlige aftaler omkring og vurderinger om vi har rammerne til de behov der er.